Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

 

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 51 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

 

ንሳቶም ድማ፡ 1 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 50 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – 5 ካብ ገዛ-ባንዳ፡ 4 ካብ ጎዳይፍ፡ 4 ካብ ገጀረት፡ 3 ካብ ማእከል ከተማ፡ 2 ካብ ዳዕሮ-ቓውሎስ፡ 2 ካብ ሰምበል፡ 2 ካብ ቊሸት፡ 2 ካብ ክትመውሊዕ፡ 2 ካብ ቪላጆ፡ 2 ካብ ማይ-ጭሆት፡ ከምኡ’ውን ሓሓደ ካብ ዓዲ-ዃላ፡ ኣኽሪያ፡ ዓረዛ፡ ኣባሻውል፡ ዓዲ-ቐይሕ፡ እምኒ-ሓይሊ፡ ቀሓውታ፡ ሰንዓፈ፡ ገሽናሽም፡ ከረን፡ ደቀምሓረ፡ ኣርባዕተስመራ፡ ደምበ-ሰምበል፡ ዕዳጋ-ሓሙስ፡ ዓዲ-ሰጒዶ፡ ባጽዕ፡ መንደፈራ፡ ዓዲ-ኣቤቶ፡ ማይ-ተመናይ፡ መዓስከር ደንደን፡ ኣልፎሮማዮን ሰታንትኦቶን’ዮም።

 

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 38 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 76 ዓመት ኣቦ ካብ ዞባ ማእከል ብሞት ተፈልዩ’ሎ።

 

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 8262 በጺሑ’ሎ። 7903 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 80 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 279 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

   

ሚኒስትሪ ጥዕና

 07 ጥሪ 2022

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More