Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና  

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ዓንሰባን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 41 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 30 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት 15 ካብ መወሸቢ ማእከላት፡ 15 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – ከክልተ ካብ ዓዲ-ሰጒዶ፡ ሰኒታ፡ ኣኽሪያ፡ ኣርባዕተስመራ፡ ሰምበልን ሰንዓፈን፡ ሓሓደ ድማ ካብ ሓዝሓዝ፡ ገጀረትን ገዛባንዳን፣ 8 ካብ ንኡስ ዞባ ዒላበርዕድ – ዞባ ዓንሰባ፡ ማለት ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 7 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት፣ ከምኡ’ውን 3 ካብ መመርመሪ ማእከላት ድባርዋ – ዞባ ደቡብ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 22 ካብ ዞባ ማእከል፡ 13 ድማ ካብ ዞባ ደቡብ፡ ብጠቕላላ 35 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 70 ዓመት ኣቦን ጓል 60 ዓመት ኣደን – ክልተኦም ካብ ዞባ ማእከል ብሞት ተፈልዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 8303 በጺሑ’ሎ። 7938 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 82 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 283 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

       ሚኒስትሪ ጥዕና

         08 ጥሪ 2022

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More