Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪን መወሸብን ማእከላት ዞባታት ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 32 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 4 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 28 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኮይኖም፡ ኣድራሻኦም – ከክልተ ካብ ቲራቮሎ፡ ኣርባዕተስመራ፡ ዕዳጋ-ሓሙስ፡ ሰምበል፡ ገዛባንዳን ኣኽሪያን፣ ከምኡ’ውን ሓሓደ ካብ ጸጸራት፡ ኦምሓጀር፡ ዓዲ-ጓዕዳድ፡ ማእከል-ከተማ፡ ማይ-ጭሆት፡ ተኾምቢያ፡ ኣውጋሮ፡ ኣባሻዉል፡ ኣቑርደት፡ ፓራዲዞ፡ ምህራም-ጪራ፡ ሓዝሓዝ፡ ከረን፡ ደምበ-ሰምበል፡ ገጀረትን ጸሮናን’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 23 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 8335 በጺሑ’ሎ። 7961 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 82 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 292 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

09 ጥሪ 2022 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More