Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብ፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ጋሽ-ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 140 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 129 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት 6 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 123 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – ኣርባዕተስመራ፡ ገጀረት፡ ፓራዲዞ፡ ማይ-ተመናይ፡ ማእከል-ከተማ፡ ማይ-ጭሆት፡ በሪኽ፡ ኣባሻውል፡ ዓዲ-ኣቤቶ፡ ዕዳጋ-ሓሙስ፡ ድባርዋ፡ መንደፈራ፡ ከረን፡ ባረንቱ፡ ጊንዳዕን ዓሰብን፣ 4 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዓዲ-ቐይሕ – ዞባ ደቡብ፣ 4 ካብ መመርመሪ ማእከላት ባጽዕ – ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ ከምኡ’ውን 3 ካብ መመርመሪ ማእከላት ባረንቱ – ዞባ ጋሽ-ባርካ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 50 ካብ ዞባ ማእከል፡ 17 ካብ ዞባ ዓንሰባ፡ 2 ድማ ካብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ብጠቕላላ 69 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 55 ዓመትን ጓል 80 ዓመትን ካብ ዞባ ማእከል ብሞት ተፈልዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 8559 በጺሑ’ሎ። 8062 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 84 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 413 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

 11 ጥሪ 2022

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More