Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ዓንሰባ፡ ደቡብን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 94 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 72 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት 12 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 60 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – ኣኽሪያ፡ ቲራቮሎ፡ ገጀረት፡ ፓራዲዞ፡ ማእከል-ከተማ፡ ኣባሻውል፡ ዕዳጋ-ሓሙስ፡ ሓዝሓዝ፡ እምኒ-ሓይሊ፡ ዓዲ-ቐይሕ፡ ድባርዋ፡ ሰገነይቲ፡ ባጽዕን ሕርጊጎን፣ 12 ካብ ዞባ ዓንሰባ ማለት 3 ካብ መወሸቢ ማእከል ከረን፡ 9 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ዒላበርዕድ፡ ከረንን ዓዲ-ተከሌዛንን፣ 7 ካብ መመርመሪ ማእከላት ድባርዋ፡ መንደፈራ፡ ዓረዛን ማይ-ድማን – ዞባ ደቡብ፣ ከምኡ’ውን 3 ካብ መወሸቢ ማእከል ባጽዕ – ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 42 ካብ ዞባ ማእከል፡ 12 ድማ ካብ ዞባ ደቡብ፡ ብጠቕላላ 54 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 8653 በጺሑ’ሎ። 8116 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 84 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 453 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

 12 ጥሪ 2022

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More