Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 102 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 94 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት 11 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 83 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – ቲራቮሎ፡ ኣባሻውል፡ ጎዳይፍ፡ ማእከል ከተማ፡ ቀሓውታ፡ በሪኽ፡ ዓዲ-ሃከፋ፡ መዓስከር ደንደን፡ ዓዲ-ሓወሻ፡ ዝግብ፡ ባጽዕ፡ ጊንዳዕ፡ ኳዓቲት፡ መንደፈራ፡ ደቀምሓረን ከረንን፣ 5 ካብ መመርመሪ ማእከላት ድባርዋን መንደፈራን – ዞባ ደቡብ፣ ከምኡ’ውን 3 ካብ መወሸቢ ማእከል ባጽዕ – ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 45 ካብ ዞባ ማእከል፡ 3 ድማ ካብ ዞባ ደቡብ፡ ብጠቕላላ 48 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 84 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልዩ’ሎ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 8755 በጺሑ’ሎ። 8164 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 85 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 506 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

 13 ጥሪ 2022

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More