Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብ፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ጋሽ-ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 90 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 67 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት 1 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 66 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – ኣኽሪያ፡ ገጀረት፡ ቀሓውታ፡ ጎዳይፍ፡ ማይተመናይ፡ ኣርባዕተስመራ፡ ሰምበል፡ ቤት-መኻእ፡ ኣባሻውል፡ ቊሸት፡ ጸሮና፡ ሰገነይቲ፡ ደቀምሓረ፡ መንደፈራ፡ ሰንዓፈ፡ ዓዲ-ቐይሕ፡ ዓዲ-ዃላ፡ ጊንዳዕ፡ ነፋሲትን ኣውጋሮን፣ 16 ካብ ዞባ ደቡብ – ማለት 3 ካብ መወሸቢ ማእከል መንደፈራ፡ 5 ካብ መመርመሪ ማእከል ድባርዋ፡ 4 ካብ መመርመሪ ማእከል መንደፈራ፡ 3 ካብ መመርመሪ ማእከል ማይ-ምነ፡ ሓደ ድማ ካብ መመርመሪ ማእከል ዓዲ-ቐይሕ፣ 6 ካብ መወሸቢ ማእከል ባጽዕ – ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብ መመርመሪ ማእከል ኣቑርደት – ዞባ ጋሽ-ባርካ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 26 ካብ ዞባ ማእከል፡ 6 ድማ ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ብጠቕላላ 32 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 8845 በጺሑ’ሎ። 8196 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 85 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 564 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

 14 ጥሪ 2022

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More