Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 34 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 33 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – ዓዲ-ጓዕዳድ፡ ኣርባዕተስመራ፡ ማእከል-ከተማ፡ ቲራቮሎ፡ ኣባሻውል፡ ማይተመናይ፡ ዓዲ-ዃላ፡ ደቀምሓረ፡ ጻዕዳ-ክርስትያን፡ ገጀረት፡ ኣኽሪያ፡ ገዛባንዳን ቀሓውታን’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 71 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 76 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልዩ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 8,910 በጺሑ’ሎ። 8,326 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 87 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 497 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 16 ጥሪ 2022

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More