Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 92 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 79 ካብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ማእከል ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – ቤት-መኻእ፡ ዓዲ-ንፋስ፡ ዓዲ-ኣቤቶ፡ ኣርባዕተስመራ፡ ኣኽሪያ፡ ማይተመናይ፡ ገጀረት፡ ኣባሻውል፡ ሰምበል፡ ዓዲ-ሰልዳይት፡ ነፋሲት፡ ከረን፡ ሓጋዝ፡ ድባርዋ፡ ዓዲ-ዃላን ማይ-ምነን፣ 8 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ደቡብ – ማለት 6 ካብ መንደፈራ፡ ሓሓደ ድማ ካብ ማይ-ምነን ጸሮናን፣ ከምኡ’ውን 5 ካብ መወሸቢ ማእከል ባጽዕ – ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 18 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 73 ዓመት ካብ ዞባ ዓንሰባ ድማ ብሞት ተፈልዩ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 9,002 በጺሑ’ሎ። 8,344 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 88 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 570 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

 17 ጥሪ 2022

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More