Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

 ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብን ጋሽ-ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 83 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 53 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 52 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – ቤት-መኻእ፡ ማይ-ተመናይ፡ ኣርባዕተስመራ፡ ገጀረት፡ ኣኽሪያ፡ ጻዕዳ-ክርስትያን፡ ፓራዲዞ፡ ከረን፡ መንደፈራ፡ ጸሮና፡ ሰንዓፈ፡ ባጽዕ፡ ማእከል-ከተማ፡ ቀሓውታ፡ ወኪድባን መዓስከር ደንደንን፣ 29 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ደቡብ – ማለት 10 ካብ መንደፈራ፡ 8 ካብ ዓዲ-ቐይሕ፡ 7 ካብ ሰንዓፈ፡ 2 ካብ ሰገነይቲ፡ ሓሓደ ድማ ካብ ድባርዋን እምኒ-ሓይሊን፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብ መመርመሪ ማእከል ባረንቱ – ዞባ ጋሽ-ባርካ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 64 ካብ ዞባ ማእከል፡ 21 ካብ ዞባ ደቡብ፡ ሓደ ድማ ካብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ብጠቕላላ 86 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ጓል 63 ዓመት ኣደ ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልያ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 9,085 በጺሑ’ሎ። 8,430 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 89 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 566 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

18 ጥሪ 2022

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More