Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ጋሽ-ባርካን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 32 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 21 ካብ ዞባ ማእከል ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – ገዛ-ባንዳ፡ ቲራቮሎ፡ መዓስከር ደንደን፡ ማእከል ከተማ፡ ኣኽሪያ፡ መንደፈራን ሰገነይትን፣ 7 ካብ ጋሽ-ባርካ – ማለት 3 ካብ ኦምሓጀር፡ 3 ካብ ባረንቱ፡ ሓደ ድማ ካብ ከርከበት፣ ከምኡ’ውን 4 ካብ ዞባ ደቡብ – ማለት 2 ካብ መንደፈራ፡ ሓሓደ ከኣ ካብ ሰገነይትን ድባርዋን’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 28 ካብ ዞባ ማእከል፡ 26 ካብ ዞባ ዓንሰባ፡ 23 ካብ ዞባ ደቡብ፡ 5 ድማ ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ብጠቕላላ 82 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 82 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልዩ’ሎ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 9,192 በጺሑ’ሎ። 8,628 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 90 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 474 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

 ሚኒስትሪ ጥዕና 

  21 ጥሪ 2022

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More