Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪን መወሸብን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ጋሽ-ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 58 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 52 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 51 ከኣ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – ኣኽሪያ፡ ዕዳጋ-ሓሙስ፡ ገጀረት፡ ጎዳይፍ፡ ሰምበል፡ ዓዲ-ኣበይቶ፡ መንደፈራ፡ ድባርዋ፡ ዓዲ-ቐይሕ፡ ከረን፡ ገለብ፡ ዓዲ-ተከሌዛንን ባረንቱን፣ 4 ካብ ዓሰብ – ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ – ማለት 3 ካብ መወሸቢ ማእከላት፡ ሓደ ድማ ካብ መመርመሪ ማእከል፣ ከምኡ’ውን 2 ካብ መመርመሪ ማእከል ተሰነይ – ዞባ ጋሽ-ባርካ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 23 ካብ ዞባ ማእከል፡ 4 ካብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ብጠቕላላ 27 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ጓል 99 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልያ’ላ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 9,250 በጺሑ’ሎ። 8,655 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 91 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 504 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 ሚኒስትሪ ጥዕና

  22 ጥሪ 2022

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More