Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪን መወሸብን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ዓንሰባን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 35 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

 

ንሳቶም ድማ፡ 27 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – በለዛ፡ ቊሸት፡ ኣኽሪያ፡ ሓዝሓዝ፡ ቲራቮሎ፡ ከረን፡ መንደፈራ፡ ጸሮና፡ ጉራዕ፡ ሰገነይቲ፡ ዓረዛ፡ እምኒ-ሓይልን መቐርካን፣ 5 ካብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ – ማለት 4 ካብ ባጽዕ፡ ሓደ ካብ ማይህመት፣ ከምኡ’ውን 3 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ዓንሰባ – ማለት 2 ካብ ዒላበርዕድ፡ ሓደ ድማ ካብ ከረን’ዮም።

 

 

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 70 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 74 ዓመትን ጓል 74 ዓመትን – ክልቲኦም ካብ ዞባ ማእከል ብሞት ተፈልዮም ኣለዉ።

 

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 9,332 በጺሑ’ሎ። 8,782 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 95 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 455 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

    ሚኒስትሪ ጥዕና

    24 ጥሪ 2022

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More