Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ዓንሰባን ጋሽ-ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 28 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 21 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – ገዛ-ባንዳ፡ ጎዳይፍ፡ ገዛ-ከኒሻ፡ ደቀምሓረ፡ ዓዲ-ገብራይ፡ ዓዲ-ዃላ፡ መነዂሰይቶን ባጽዕን፣ 6 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ዓንሰባ – ማለት 5 ካብ ከረን፡ ሓደ ካብ ዓዲ-ተከሌዛን፣ ከምኡ’ውን ሓንቲ ካብ መመርመሪ ማእከል ባረንቱ – ዞባ ጋሽ-ባርካ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 58 ካብ ዞባ ማእከል፡ 15 ካብ ዞባ ደቡብ፡ 10 ካብ ዞባ ዓንሰባ፡ 5 ካብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 3 ድማ ካብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ብጠቕላላ 91 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ጓል 75 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈልያ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 9,436 በጺሑ’ሎ። 9,004 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 97 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 335 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 ሚኒስትሪ ጥዕና

 27 ጥሪ 2022

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More