Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባታት ማእከልን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላባራቶሪ መርመራታት፣ 17 ዜጋታት ብኮሮና ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፥ 7 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ኮይኖም፣ ኣድራሽኦም – ኣባሻውል፥ ገጀረት፣ ኣርባዕተስመራ፣ ስታንትኦቶ፣ ቪላጆን ከረንን፣ ከምኡ’ውን 10 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ደቡብ – ማለት 6 ካብ መንደፈራ፣ 2 ካብ ሰንዓፈ፣ ሓሓደ ድማ ካብ ኮዓቲትን ድባርዋን’ዮም።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፣ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቑቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፣ 30 ካብ ዞባ ደቡብ፣ 28 ካብ ዞባ ማእከል፣ 2 ድማ ካብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ብጠቕላላ 60 ዜጋታት ሓውዮም ክፋንዉ ከለዉ፣ ወዲ 65 ዓመት ኣቦ ካብ ዞባ ደቡብ ብሞት ተፈልዩ።

በዚ መሰረት፣ ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፣ ክሳብ ሎሚ 9,525 በጺሑ’ሎ። 9,180 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፣ 98 ብሞት ዝተፈልዩ፣ 247 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቑቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

30 ጥሪ 2022

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More