Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪን መወሸብን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 8 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

 

ንሳቶም ድማ፡ 4 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – ገጀረት፡ ድባርዋን ሰንዓፈን፣ 3 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዓረዛ፡ ዓዲ-ቐይሕን ማይ-ዓይኒን፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል ባጽዕ – ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ’ዮም።

 

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 6 ካብ ዞባ ማእከል፡ 8 ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 9 ድማ ካብ ዞባ ደቡብ፡ ብጠቕላላ 23 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም።

 

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 9,660 በጺሑ’ሎ። 9,434 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 102 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 124 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

 ሚኒስትሪ ጥዕና

10 ለካቲት 2022

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More