Business is booming.

መትከላዊ እምነት ንመድረኻዊ ግድነት

ካብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ጀሚሩ፡ ኣካል ሃገራዊን ህዝባዊን በዓላትና ዝኾነ፡ መጋቢት 8 ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ፡ “መትከላዊ እምነት ንመድረኻዊ ግድነት!” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፡ መምርሒታት ምክልኻል ኮሮና ብዝሕሉ ኣገባብ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ብዝርከቡ ኤርትራውያን ከም ወትሩ ብድምቀት ትዝከር ኣላ።

ከምዝፍለጥ ቃልሲ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ንምሉእ ኣግእዞ፡ ምስ ቃልሲ መላእ ህዝቢ ንሃገራዊ ናጽነትን ሰብኣዊ መሰልን ሓቢሩ፡ ድርብ ዕላማታት ማለት ምርግጋጽ ማዕርነትን ሃገራዊ ናጽነትን ኣብ ምዕዋት ብኣርኣያነት ክጥቀስ ዝኽእል ዓቢ ዓወት ዘመዝገበ እዩ። ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ዘመን፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንስለ ረብሓ ርእሰ ሓያላን፡ ብዓለማዊ ውዲት፡ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ምዕራባውያን ብውክልና ስርዓታት ኢትዮጵያ ክቕጽል ምስተፈርደ፡ ነቲ ኣብ ርእሲኡ ዝተበየነ ዘይፍትሓዊ ውሳነ ብምቅዋም፡ ንኣስታት 40 ዓመታት ዘካየዶ ነዊሕን መሪርን ፖለቲካዊን ዕጥቃዊን ተጋድሎ፡ ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ህዝብታት ዓለም መዳርግቲ ዝርከቦ ኣይኮነን።

እዚ ዘሐብን ታሪኽ፡ ሃገራዊ ቃልሲን ኣንጸባራቒ ዓወታቱን፡ ብርቂን ፍሉይን ካብ ዝገብሮ ረቛሒታት ሓደ፡ ሰፊሕን ኣድማዒን ሱታፌ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ኣብ ቃልሲ እዩ። ኤርትራውያን ደቀንስትዮ፡ ኤርትራዊ ሃገራውነት፡ መንነትን ክብርን ንምርግጋጽ ኣብ ዝተኻየደ ብርቱዕ ተጋድሎ፡ ፍናን ተቓላስይ ህዝቢ ዘዕረገ ተራ ብምጽዋት፡ ታሪኽ ብሓበንን ኩርዓትን እናዘከሮ ዝነብር ድሙቕ ግደ ተጻዊተን፡ ማዕርነተን ብግብራዊ ስራሕን መስዋእቲን ኣመስኪረን እየን። ከም ውጽኢቱ ከኣ፡ ኣብ ጉዳይ ጾታ ሰሪቱ ዝጸንሐ ድሑር ኣመለኻኽታ ሕብረተሰብ ተቐይሩ፡ መሰልን ማዕርነትን ደቀንስትዮ ኣብ ኩሉ ሕጋጋት ሃገር ሰፊሩ፡ ደቀንስትዮ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ህይወት፡ ምዕሩይ ዕድላት ተኸፊቱለን፡ ኣብ ስራሕን፡ ትምህርትን ኣገልግሎታትን፡ ሱር በተኽ ክበሃል ዝኽእል ለውጢ ክረጋገጽ ክኢሉ እዩ።

ሎሚ ዘመን፡ 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ፡ ከም መቐጸልታ ተጻብኦ 80 ዓመታት፡ ኣንጻር መንግስቲን ህዝቢን ኤርትራ ዘይፍትሓዊን ዓማጺን ናይ እገዳ ውሳነታት ኣብ ዝውሰነሉ ዘሎ፡ ዞባና ብተሃዋሲ መድረኽ ኣብ ዝሓልፈሉ ዘሎ ታሪኻዊ እዋን እያ ትዝከር ዘላ።

ከምዝዝከር፡ እቲ ን20 ዓመታት ብጃንዳ ወያነን ጎይቶቱን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቀኒዑ ዝነበረ ተጻብኦ ኣኽቲሙ ኣብ ዝተባህለሉ፡ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃን ናብ ሓድሽ ናይ ምትሕብባርን ምሕዝነትን ምዕራፍ ንምስግጋር ልዑል ተስፋ ኣሕዲሮም ነይሮም እዮም። እዚ ምዕባለታት’ዚ ንኹሉ ደላይ ሰላምን ልምዓትን ዘሐጉስ እኳ እንተነበረ፡ በዚ ዓወት’ዚ ዝኸሰሩን ዝተሳዕሩን ግን ኣይቀሰኑን። ዝያዳ ኹሉ፡ ኣመሪካን ሰዓብታን ኣብዚ ዞባ ዝጸንሖም ዕብለላን ጽልዋን ከየኽትም ኣብ ስግኣት ወዲቖም። ክንዲ ዝኾነ ነቲ ዝመጸ ለውጢ ገና ሱር ከይሰደደ ንምምሓው ዝከኣሎም ይጽዕሩ ኣለዉ። “ነዚ ለውጢ’ዚ ትመርሖ ዘላ ኤርትራ’ያ” ብዝብል ድምዳመ ከኣ፡ ዒላማ ተጻብኦታቶም ዝያዳ ኩሉ ናብ ኤርትራን ህዝባን’ዩ ኣነጻጺሩ። እታ ብኲናትን እገዳን ኩሉ ዓይነት ተጻብኦታትን ወዲታትን ከዳኽምዋ ዝጸዓሩ ኤርትራ፡ እታ ብኹሉ ናይ ፕሮፖጋንዳ ትካላቶም ከሰይጥንዋ ዝሃቀኑ ኤርትራ፡ ካብ መፈንጠራኦም ወጺኣ፡ ካብ ንጽልቲ ሃገር ናብ መራሒት ሰላምን ምትሕብባርን ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትቅየር ክወሓጠሎም ኣይከኣለን። በዚ ድማ፡ ዳግም ናይ ኲናት ሃዋህው ኣጒሂሮም። ዝባኖም ቀሊዖም ከኣ፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓፈሻ፡ ብዝያዳ ከኣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ጸቕጢታትን መቕጻዕቲን ተተሓሒዞሞ ኣለዉ።

ንሕና ኤርትራውያን፡ ሳላ ነዊሕ ፖለቲካዊ ተሞኩሮን ናይ ሓባር ቃልሲን፡ ውሽጣዊ ጸጥታናን ሰላምናን ብምልኣት ከነውሕስ ዝበቓዕና ህዝቢ እኳ እንተኾንና፡ ኣብዚ ዘሎ ተሃዋሲ ዞባዊ ኩነታት፡ ‘ሃገርና ሰላም እያ’ ኢልና ክንዛነ ኣይንኽእልን። ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ጽልዋኡ ቀሊል ስለዘይኮነ፡ ብደቂቕን ብዕቱብን ክንከታተሎ፡ ሰላምናን ድሕነታትን ንምውሓስ ወትሩ ድልዋት ክንከውን፡ ነቲ ዘሎ ምዕባለታት ናብ ረብሓና ንምልዋጡ ምስ ደለይቲ ሰላምን ለውጢን ሓቢርና ክንጽዕት፡ ህልዊ መድረኽ ሓላፍነት የሰክምና እዩ።

“መትከላዊ እምነት ንመድረኻዊ ግድነት!” ዝብል ናይ ሎሚ ዓመት መሪሕ ጭርሖ 8 መጋቢት እምበኣር፡ ዘለናዮ መድረኽ ዘሰከመና ሓላፍነት ዘዘኻኽር ቴማ እዩ። ናይ ሎሚ ዓመት 8 መጋቢት ፈታው ሓቂን ርትዒን ህዝቢ ኤርትራ፡ ከም ወትሩ ብስሙር ኣረኣእያ፡ ንኣዕናዊ ግዳማዊ ጣልቃን ምትእትታውን ኣብ ዝምክተሉ ዘሎ መድረኽ እያ ትዝከር ዘላ። ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ከኣ፡ ሎሚ እውን ከም ትማሊ፡ በቲ ያታአን ዝዀነ መትከላዊ እምነት፡ ነዚ ዘሎ መድረኻዊ ብድሆ ብምስጋር፡ ንምሉእ ኣግእዞ ዝጀመርኦ ቃልሲ ኣብ ምዕራፉ ንምብጻሕ፡ ኣብ ጎድኒ መላእ ህዝበን ኮይነን፡ ኣብነታዊ ተራ ይጻወታ ኣለዋ። ክብሪን ምስጋናን ነታ ወትሩ ድርዒን ሓይሊን ሃገራዊ መኸተና፡ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More