Business is booming.

መደረ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ 8ይ ዋዕላ TICAD

መደረ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ 8ይ ዋዕላ TICAD

27 – 28 ነሓሰ – ቱኒዝያ

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ተጋባእቲ

ምስጋና ንተገዳስነት መንግስቲ ጃፓንን ኣሰናዳእቲ ዋዕላን

ተበግሶ ‘ኣህጉራዊ ዋዕላ ቶክዮ ንልምዓት ኣፍሪቃ’ – “TICAD” ኣብ 1993 ካብ ዝተወስደሉ ንደሓር፡ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ኣስታት 30 ዓመታት፡ ንናይ ኣፍሪቃ ብድሆታት ልምዓትን መትከላት ኣፍሪቃዊ ዋንነትን ኣብ መቓን “ኣህጉራዊ ሽርክነት” ዝተጨበጠ ገስጋስ፡ ዕቱብ መርተዖኣዊ ገምጋም ዝሓትት’ዩ። ስለምንታይ’ሲ፡ እንተድኣ ሓባራዊ ክብሪታትን ሸቶታትን ንምስፋሕ ተደልዩ፡ ካብ ዝሓለፈ ተመኵሮታትና ተማሂርና፡ መጻኢ ገስጋስና ከነሐይል ስለዝግባእ።

ናይ’ዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ዓለማዊ ኩነታትን ምዕባለን፡ ድሕሪ ምኽታም ዝሑል ኲናት፡ ኣተሓሳሰብቲ ተርእዮታት ዝተኸስቱሉ መዋእል’ዩ ነይሩ። ጸቢብን ናይ ውሑዳት-ውሑዳትን ሃይመና ንምንጋስ ተባሂሉ፡ ምግሃስ ኣህጉራዊ ሕጊን ናጽነትን ልዑላዊነትን ህዝብታትን ሃገራትን፣ ዝምታ ሃብቲን ጸጋታትን “ዘይማዕበላ” ሃገራት፣ ዘይርትዓዊ ምቕርሐ ሃብትን እቶትን፣ ምጕባጥን ዓሎቕን፣ ምትእትታዋትን እገዳታትን፣ ሽበራን ቅልውላዋትን፣ ብልውሽናን ምምዝባልን ፍልሰትን፣ ምልማስን ምርማስን ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ውድባት ዝዓብለሎ መዋእል።

ኣብ ውሽጢ ከም’ዚ ዝበለ ሓደገኛ ምዕባለታት 30 ዓመታት፡ እቲ ቀዳማይ ግዳይ፡ 60% ሃብትታት ዓለም ይውንን’ዩ ዝበሃል፡ ፍቕዱ ናብ 1.2 ቢልዮን በጺሑ ዘሎ ህዝብታት ዝተዋሰነት ክፍለ-ዓለም ኣፍሪቃ’ዩ። ህዝብታት ኣፍሪቃ፡ መመሰሊ ድኽነትን ጥሜትን ቅልውላዋትን ለበዳታትን፣ ናይ ዝተፈላለያ ሜዳታት ንዋት ፕሮፖጋንዳን ህዝባዊ ርክባትን ኰይኑ፡ ክሳብ ናይ ኡክራይና ስርናይ ዘይምርካቡ ዝሳቐ ከምዘሎ ዝደኣለሉ ደረጃ ንዕቀት በጺሑ’ሎ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ርእሲ’ዚ ኣተሓሳሳቢ ኩነት፡ ለበዳ ኮቪድ፡ ባህርያዊ ሓደጋታትን ክሊማዊ ምግልባጥን ተደሚርዎ፡ ሰንኮፍ ቁጠባታት ዕንጋሎ ኣፍሪቃ፡ ኣብ ኣሰካፊ ኩነት’ዩ ዝርከብ።

ናይ ኣፍሪቃ ብድሆታት ልምዓት፡ በብጽላቱን ብኣሃዛትን ክትገልጾም፡ ከቢድ ዓቐበት ኣይኰነን። መትከላት ኣፍሪቃዊ ዋንነት’ውን፡ ብኽልሰ-ሓሳብ ክትገልጾ ከቢድ ኣይኰነን። እቲ ክዉን ኩነት ዝምስክሮ ግን፡ ሓቀኛ ዋንነት ዘይኰነ፡ ጽግዕተኝነትን ተጸባይነትን ኣኽኣሊ ዕድላት ዘይኰነ፡ ኣሰንካሊ ኩነት ምምዕባሉ’ዩ። ሓቀኛን ዘላቒን ሽርክነት ዝረጋገጽ ከኣ፡ ምዕሩይን ርትዓዊን ኣኽኣሊን ዝምድናታት ምስ ዝህሉን ዝምዕብልን’ዩ። ኣብ’ዚ ውሁብ ኣሰካፊ ዓለማዊ ኩነታት፡ ግዳማዊ ኣጀንዳታት፡ ንዘንቈልቍል ዘሎ ኩነታት ኣፍሪቃ የጋድድ’ኳ እንተሎ፡ ቀንዲ ተሓተቲ ናይ’ቲ ሽግራት፡ ኣፍሪቃውያን ባዕልና ምዃንና ግን ክጕሰ ኣይግባእን።

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ተጋባእቲ

ኣብ’ዚ ዓለምና ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ መሰጋገሪ ኣትዩሉ ዘሎ መድርኽ፡ ኣህጉራዊ ሕጊታት ኪኽበር፣ ናጽነትን ልዑላዊነትን ህዝብታት ኪሕሎ፣ ዝምታን ስርቅን ኪግታእ፣ ምክብባርን ምምልላእን ሽርክነትን ኪምዕብል፣ ድሕነትን ርግኣትን ኪወሓስ፣ ልምዓትን ራህዋን ኪጭበጥ ምእንቲ፡ ነቶም “ሓባራዊ ክብሪታትን ሸቶታትን” ‘ንብሎም ብዕምቈት ከሊስና፡ ኪኖ መብጸዓታት ሰናይ-ድልየት፡ ዝያዳ ዝተነጸረን ዘድምዕን ተለካዒን ፕሮግራማት (ትሕተ-ቕርጺ፡ ጸዓት፡ ማይ፡ ሕርሻ፡ ኢንዱስትሪዊነት፡ ርትዓዊ ወፍሪን ንግድን፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ትምህርቲን ጥዕናን) ምስ ዘድምዕ መካኒዝማት ከነርቅቕ ይግባእ።

እዚ ኣገዳሲ ዋዕላ፡ ነዞም ዝጠቕስኩዎም ምቕሉላት ለበዋታትን ናይ ካልኦት ተሳተፍቲ ኣገደስቲ ኣበርክቶታትን ተመያዪጡን መምዩን፡ ኣገደስቲ ውሳኔታት ከሕልፍ እምነ።

ምስ ምስጋና

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More