Business is booming.

መልእኽቲ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ብኣጋጣሚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ቱሪዝም 2022

ኣህጉራዊ መዓልቲ ቱሪዝም ዓመታዊ ኣብ 27 መስከረም ዝኽበር በዓል ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ብዛዕባ ማሕበረ-ቁጠባዊ ኣገዳስነት ጽላት ቱሪዝም ግቡእ ርድኢት ከምዝህልዎ ንምግባር’ዩ።

ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ቱሪዝም “ሕውየት ቱሪዝም” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ዓለም ንመበል 43 ኣብ ሃገርና ድማ ንመበል 27 ግዜኡ ተዘኪሩ ይውዕል ኣሎ።

ኣህጉራዊ መዓልቲ ቱሪዝም ዓመት መጸት ዘሎና ቱሪዝማዊ ጸጋታትን ካብኡ ዝምንጩ ርሒብ ማሕበረ-ቁጠባዊ ዕድላትን እተዘኻኽረናን ጽላታዊ ራእይና ንኸነስምር ኣበርቲዕና ንኽንዓዪ ሓላፍነት እተሰክመናን ዕለት ብምዃና ኣገዳስነታ ዕዙዝ’ዩ።

መንግስቲ ኤርትራ ካብ ቀዳሞት ዓመታት ናጽነት ጀሚሩ ንጽላት ቱሪዝም ከም ቀንዲ መንኰርኰር ሃገራዊ ልምዓት ጌሩ ብምግንዛብ ክሰርሓሉ ጸኒሑን ይሰርሓሉ ኣሎን።

ኮይኑ ግን ቱሪዝም ብባህሪኡ ኣብ ሰላማዊ ሃዋህው ዝሰርሕ ጽላት ከም ምዃኑ መጠን ብሰንኪ ብተዳጋጋሚ ኣብ ልዕሌና ዝተኣወጁ ወራራት ተጻብኦታትን እገዳታትን ጽላት ቱሪዝም ሃገርና ክዓብየሉ ዝኽእል ባይታ ኣይጸንሐን።

ብተወሳኺ ኣብ’ዘን ዝሓለፋ ዓመታት ለበዳ ኮሮና – ቫይረስ ንቱሪዝም ከም ቀንዲ ናይ ምልባዕ መንገዲ ተጠቒሙ ከስፋሕፍሕ ምጽንሑ ዝፍለጥ’ዩ። ነዚ ለበዳ ንምግታእ ዝውሰድ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ድማ ንጽላት ቱሪዝም ዘዳኽም ኩነት ብምንባሩ ከም ውጽኢቱ ብዓለም ደረጃ ከቢድ ማሕበረ-ቁጠባዊ ዝሕታለ ኣኸቲሉ’ዩ። ነዚ ዝሕታለ ዳግም ህይወት ንምስኳዕን ኣብ መጻኢ ክፍጠሩ ንዝኽእሉ ተመሳሰልቲ ብድሆታት ንምምካትን ኣብ ዝተሓዙ መደባት፡ ናይ ኩሎም ኣብ’ዚ ጽላት ዝነጥፉ ኣካላት ምትሕብባር ከምዘድሊ ምግንዛብ ኣገዳሲ’ዩ።

ከም ዝፍለጥ፡ ዕብየት ጽላት ቱሪዝም ናይ ዝኾነት ሃገር፡ ብቐንዱ ኣብ ህላወ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ናይታ ሃገር ዝምርኰስ’ኳ እንተዀነ ንበጻሕቲ ብዘዕግብን ንሃገር ብዘርብሕን ኣገባብ ምውዳቡን ምሕያሉን ግን ኣብ’ቲ ጽላት ዝነጥፉ መንግስታውያንን ብሕታውያንን ትካላት ኣብ ዝገብርዎ ልዑል ጻዕሪ ዝምርኰስ’ዩ።

ሃናጺ ተራ ጽላት ቱሪዝም ኣብ ልምዓት ሃገር ርዱእ ኮይኑ እዚ ጽላት ኣብ ባህልን ልምድን ሕብረተ-ሰባት ከምኡ‘ውን ኣብ ጸጋታትን ኣከባብን ዘኸትሎ ኣዕናዊ ሳዕቤን ከምዘሎ ምፍላጥ’ውን ኣገዳሲ’ዩ። ነዞም ስግኣታት ብግቡእ ክንነቕሓሎምን ብትብዓት ክንብድሆምን ከም ዝግባኣና፡ እዚ ዕለት’ዚ ካብ ዘዘኻኽረና መልእኽትታት ሓደ’ዩ። ቱሪዝማዊ ንጥፈታት ብሓላፍነታዊ ኣገባብ  እንተ ዘይተታሒዙ ንዘይተደልየ ብከላ ባህርን ባህልን ብርሰት ታሪኽን ቅርስን ዘቃላጥፍ ባእታ ምዃኑ ካብ ተመኩሮታት ዝተፈላለያ ሃገራት ምግንዛብ ይከኣል።

ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ጽላት ቱሪዝም ውሑስን ሓላፍነታውን ረብሓ ወሎዶታት ኣብ ግምት ዘእተወን ክኸውን ከምዘለዎ ብንጹር ሰፊሩ’ሎ። እዚ ድማ፡ ጸጋታትናን ውርሻታትናን ናይ ወለዶታት ሃብትን ውርሻን ስለዝኾኑ ብመንጽር ቁጠባዊ ማሕበራውን ኣከባብያውን መዳያት ረብሓ ህሉውን መጻኢን ወለዶታት ብዘውሕስ ጥንቁቕን ሓላፍነታውን ኣገባብ ክንጥቀመሎም ዘማእዝን’ዩ። ባሕርናን ኣከባቢናን ከይብከል ኣብኡ ዝሕቈፍ ስነ-ህይወታዊ ብዙሕነት ከይጉዳእ ምክትታልን ግብራዊ ስጉምቲ ምውሳድን ድማ ኣካል ጽላታዊ ፖሊስና ብምዃኑ ኩሎም ኣብዚ ጽላት ዝካየዱ ወፍርታትን ንጥፈታትን በዚ መምርሒ’ዚ ክቕየዱ ይግባእ።

ምዕቃብ ታሪኻዊ ጥንታውን ባህላውን ውርሻታትና ኣብ ምዕቃብ መንነትናን ልምዓታዊ ገስጋስናን ዘለዎ ዕዙዝ ተራ ብምግንዛብ ዝሓለፉ ወለዶታት ንዘመናት ዓቂቦም ዘጽንሑልና ውርሻታት ቅርስን ባህልን ኣብዚ ዘመን’ዚ ዘሎና ወለዶታት ሓላፍነት ወሲድና ብዝግባእ ናይ ምሕላው፡ ምዕቃብን ናብ ዝቕጽል ወለዶ ናይ ምስግጋርን ሓላፍነት ኣሎና።

ከም ህዝቢ ዘሎና ሕብረተሰባዊ ልምድታት ንኻልኦት ሃገራት ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ኣብ ርእሲ ምዃኑ ምስ እንውንኖም ተወሰኽቲ ባህርያውን ባህላውን መስሕባት ርግኣትን ጸጥታን ተደሚሩ፡ ንሃገርና ፍልይቲ ናይ ቱሪዝም መስሕብ ይገብራ።

እዚ ብሉጽ ጸጋታት ብብቑዕ ተወዳዳርን ርትዓውን ኣገልግሎታት ቱሪዝም ምስ ዝስነ ድማ፡ ሸውሃት በጻሕትና ብምዕጋብ ተቛደስቲ ናይቲ ዝስዕብ ረብሓታት ከም እንኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን።

ነዚ ብምግንዛብ ኩልና ኣብ’ዚ ጽላት እንነጥፍ መንግስታውያንን ብሕታውያንን ኣካላትን ዝምልከቶም መሻክርትን፡ ጽላት ቱሪዝም ንዘላቕነት ቁጠባዊ ልምዓት ሃገርና ዝግባእ ተርኡ ንኽጻወት ብሓባር ክንጽዕት፡ ክንመራመርን ክንበላሓትን ሚኒስትሪ ቱሪዝም በዚ ፍሉይ ኣጋጣሚ የዘኻኽር።

ሚኒስትሪ ቱሪዝም፡ ንመላእ ማሕበረ-ሰብ ጽላት ቱሪዝም ሃገርና ርሑስ ኣህጉራዊ መዓልቲ ቱሪዝም ክኸውን ይምነ።

ሚኒስትሪ ቱሪዝም

መስከረም 2022

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More