Business is booming.

ቃል ሃማደኤ: ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ “ኤርትራዊት፡ መኪታ ተድምዕ ብርሃጻ ተልምዕ!”

8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ- ኣንስትዮ “ኤሪትራዊት፡ መኪታ ተድምዕ ብርሃጻ ተልምዕ!” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ – ከም ወትሩ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ዲያስፖራን ብክብ ዝበለ ድምቀት ተዘኪራ ትውዕል ኣላ።

ናይ ሎሚ ዓመት 8 መጋቢት ኣብ ፍልይ ዝበለ ታሪኻዊ ምዕራፍ’ያ ትዝከር ዘላ። ዘለናዮ እዋን፡ ህዝቢ ኤርትራ ንምንብርካኹ ዘንቀደ ብዙሕ ዝዓይነቱ ሽርሒታት መኪቱ ዘፍ ዘበለሉ፡ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብልዑል ጅግንነት ንቀንጠብጠብ ተደናደንትን ዓንደርትን ዝእድብ ቅያ ፈጺሙ ብኣንጸባራቒ ዓወት ዝወጽኣሉ፡ ናይ ሓበንን ኩርዓትን እዋን እዩ።

ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ሰውራ፡ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብኹሉ መዳይ ምሉእ ክኸውን ዘኽኣለ ኣካል ቃልሲ መላእ ህዝቢ እዩ። እዚ ስለዝኾነ ልኡላውነት ንምውሓስ ኣብ ዝተኻየደን ዝካየድ ዘሎን ብርቱዕ ተጋድሎ፡ ማዕረ ደቂ-ተባዕትዮ ኣሕዋተን ኣብ ቅድመ ግንባር ይኹን ደጀን ተሰሊፈን ካብአን ዝሕተት ግቡኣት ብምፍጻም፡ ብሓበን እናተዘከረ ዝነብር ድሙቕን ፍሉይን ታሪኽ ሰሪሐን እየን። እዚ ቅያ’ዚ ሕጂ እውን ንሳልሳይ ግዜ ብተረከብቲ ሕድሪ መንእሰያት ደቂ-ኣንስትዮ ክድገም ተራእዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ደቂ-ኣንስትዮ ከኣ ከም ወትሩ ኣብ ጎድኒ ህዝበን ደው ብምባል ፍናን መኸተ ህዝቢ ዘዕረገ ደገፈን ብምዕዛዝ፡ ነዚ ዘሐብን ዓወት’ዚ ንክንበቅዕ ዓቢ ግደ ተጻዊተን።

ንጡፍ ተሳታፍነት ደቂ-አንስትዮ መለክዒ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ጥራይ ዘይኮነ፡ ናይ ምዕዋትን ዘይምዕዋትን አገዳሲ ረቛሒ ምዃኑ ኣብ ተሞኩሮና ብግብሪ ተራእዩ እዩ። ክንዲ ዝኾነ፡ እዛ ሃገር ናይ ብሓቂ ሃገር ክትከውን እንተድኣ ኮይና፡ ኩሉ- መዳያዊ ተሳታፍነትና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከነበርኽ ኣለና። ብዝኾነ ዓይነት ዕንቅፋት ከይተረበሽካ፡ ኣብ ዕላማኻ ጸኒዕካ ምቕጻልን ብዓወት ምውጻእን ድማ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ቃልሱ ዝተሞኰረሉን ዝመለኾን ጉዕዞ እዩ። ሳላ’ዚ ዘዂርዕ ባህሊ፡ ባህሊ ጽንዓትን መኸተን ከኣ፡ ብኣንጸባራቒ ዓወት ናብ ሓድሽ ታሪኻዊ ምዕራፍ ኣብ ምስግጋር ንርከብ ኣሎና።

ዝሓለፈ ጉዕዞና ዕዉትን ውሑስን ዝገበሮ፡ ዘይንደል ጽንዓትና ጥራይ ዘይኮነ፡ ዘይሕለል ናይ ስራሕን ጻዕረኛነትን መንፈስና እውን እዩ። ሕጂ እውን ኣብ ቅድመና ተገቲሩ ዝጽበየና ዘሎ ገዚፍ ሃገራዊ መደባት ልምዓትን ህንጸትን፡ በዚ ባህልን ክብርታትን እዚ እዩ ዝዕመም።

ነቲ ነዊሕ ጽንኩርን ሕልኽላኽን እዋን፡ ብልዑል ትብዓትን ተጻዋርነትን ሰጊርና – ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሓድሽ መዋእል፡ ኣብ ዝሓሸን ዘተኣማምንን ባይታ፡ ካብ ዝሓለፈ መድረኻት ዝበለጸን ጭቡጥን ዕድላት ሒዝና ኣብ ንቕሎ ንርከብ ኣለና። የግዳስ እዚ ትስፉው መድረኽ’ዚ እውን እንተኾነ፡ ብስራሕን ቃልሲን ክስገር ዝግብኦ ናቱ ብድሆታት ክህልዎ ከምዝኽእል ክዝንጋዕ ኣይግባእን። ከም ወትሩ፡ ብልዑል ትኩርነትን ንቕሓትን፡ ብንጡፍ ተበግሶን ብሓያል ናይ ዓያይነት መንፈስን ዓቲብናን ኣበርቲዕናን ክንሰርሓሉ ዘለና መደረኽ እዩ።

እቲ ኣብ ሕሉፍ ጉዕዞና ብኣንጻባራቒ ዓወት ክንወጽእ ዘብቅዓና ዕቑር ተውህቦታት ህዝብና – ማለት ጽንዓት፡ ተወፋይነት፡ ዓያይነት፡ ሓድነት፡ ማሕበራዊ ስኒትን ጾታዊ ማዕርነትን ዝሕላገቱ ክብርታትና ከኣ፡ ኣብዚ መደረኻዊ ተልእኾ ምርግጋጽ ዘላቒ ልምዓት፡ ዋሕስ ዓወትና ኮይኑ ከምዝቕጽል እምንቶና እዩ።

ብኣጋጣሚ’ዛ ክብርቲ ዕለት እምበኣር፡ ሃማደኤ ንመላእ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ብምውካል፡ ኣብዚ ሓድሽ ምዕራፍ፡ ገስጋስ ህንጸት ሃገር ብዝለዓለ ናህሪ ንምድራኽ፡ “ኤርትራዊት፡ መኪታ ተድምዕ ብርሃጻ ተልምዕ!” ብዝብል መርሓ ቃል መብጽዓና ነሓድስ ኣሎና።

ክብርን ሞጐስን ነቲ ብዓረርን ሓውን፡ ብዝኾነ ሽርሒን ውዲትን ከይተጻዕደ፡ ካብ ዓወት ናብ ዝበለጸ ዓወት ኣብ ምስግጋር ዝርከብ ጽኑዕ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሓይልታት ምክል ኻ ል ና !

ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ

8 መጋቢት – 2023

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More