Business is booming.

ኣስመራ፡ ሃገራዊ ዋዕላ ስርናይን ዕፉንን

ሃገራዊ ዋዕላ ስርናይን ዕፉንን፡ “ሓያል ጻዕሪ ንምርግጋጽ ብቑዕን ውሑስን ቀረብ ዘርኢ ስርናይን ዕፉንን” ብዝብል ቴማ፡ ሎሚ ኣብ ኣስመራ – ሆቴል ኣስማራ ፓላስ ተኸፊቱ።

ሚኒስተራትን ኣመሓደርቲ ዞባታትን ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስትን ግንባር፡ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራት፡ ከምኡ’ውን ወከልቲ ሃገራትን ኣካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ዝተረኽቡሉ መኽፈቲ ስነ-ስርዓት፡ ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ፡ ስርናይን ዕፉንን ብመኣዛዊ ትሕዝቶኦም፡ ተጻዋርነቶም ንዝተፈላለየ ክሊማ፡ ከምኡ’ውን ውሑድ ማይን መኻዕበትን ዝጠልቡ ስለዝኾኑ ዝያዳ ኣገደስቲ ምዃኖም ብምሕባር፡ እዚ ዋዕላ’ዚ – ነዞም ኣእካልን ብልጫታቶምን ብብዙሕ ሸነኻት ንምድህሳስ ዝዓለመ ምዃኑ ኣብሪሁ።

ሚኒስተር ኣረፋይነ ብተወሳኺ፡ ብንኡስ መጠን ዝካየድ ሕርሻታት ስርናይን ዕፉንን ንኽምዕብል፡ ንኣሽቱ ሓረስቶት ብሕልፊ ከኣ ደቂኣንስትዮን መንእሰያትን ስልጠናታት ክረኽቡን ዘድሊ ቴክኖሎጂ ክዓጥቑን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ፡ እዚ ዋዕላ ንኽዕወት ኣበርክቶ ንዝገበሩ መሻርኽቲ ሞጒሱ።

ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ህሉው ኲነታትን መጻኢ ኣመታትን ምህርቲ ስርናይን ዕፉንን ኣብ ኤርትራ፣ እቶትን ም’ርባሕን ስርናይ ኣብ ኣፍሪቃ፣ ስርዓተ-ዘርኢን ውሁድ ልምዓት ዘርኢን ኣብ ኤርትራ፣ ም’ርባሕን ም’ዝርጋሕን ንደርቂ ዝጻወር ዕፉን ኣብ ትሕተ-ሰሃራ፣ ቴክኖሎጂ ምፍራይ ዝተዳቐለ ዘርኢ ዕፉን ኣብ ኤርትራ፣ ምሕደራዊ ትግባረ ጠለብ ማይን ጥረ-ነገራትን ንምፍራይ ስርናይ ኣብ ኤርትራ፣ ከምኡ’ውን ተመኲሮታት ኢትዮጵያ፡ ዛምብያ፡ ኡጋንዳ፡ኣባል ሃገራት ‘ማሕበረሰብ ልምዓት ደቡባዊ ኣፍሪቃ’ን ካልኦትን ዘብርህ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ቀሪቡን ተዘትዩሉን።

ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁጽጽርን ኣቶ ተኽለኣብ ምስግና ንኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እዚ ዋዕላ መቐጸልታ ናይቶም እቶትን እቶታውነትን ንምዕባይ በብእዋኑ ክካየዱ ዝጸንሑ ዋዕላታት ምዃኑ ብምብራህ፡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብቑዕን ውሑስን ቀረብ ዘርኢ ስርናይን ዕፉንን ንምርግጋጽ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዘካየዶ ዕቱብ ጻዕሪ፡ ዘተባብዕ ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ ገሊጹ።

ኣብ’ዚ ክሳብ 22 መስከረም ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ዝቕጽል ሃገራዊ ዋዕላ ስርናይን ዕፉንን፡ ካብ ኤርትራ፡ ኢትዮጵያ፡ ኡጋንዳ፡ ኬንያ፡ ዚምባብወ፡ ካሜሩን፡ ዛምብያ፡ ኣየርላንድን ህንድን ዝተወከሉ ክኢላታት፡ ከምኡ’ውን ወከልቲ ናይ ሕርሻን ምርምርን ትካላትን ውድባትን ብጠቕላላ ልዕሊ 200 ሞያውያን ይሳተፉ ኣለዉ።

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More