Business is booming.

መልእኽቲ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ብኣጋጣሚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ቱሪዝም 2023

ኣህጉራዊ መዓልቲ ቱሪዝም ዓመታዊ ኣብ 27 መስከረም ዝኽበር በዓል ኰይኑ፡ ቀንዲ ዕላማኡ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ብዛዕባ ማሕበረ-ቍጠባዊ ኣገዳስነት ጽላት ቱሪዝም ግቡእ ርድኢት ከምዝህልዎ ንምግባር’ዩ።
ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ቱሪዝም፡ ‘ቱሪዝም ንሓምላይ ወፍሪ’ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ብዓለም ደረጃ ንመበል 44 ግዜ ኣብ ሃገረ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ይበዓል ኣሎ። ኣብ ሃገርና ድማ ኣብ ሽዱሽተአን ዞባታት ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ማዕሪጉ፡ ንመበል 28 ግዜ ተዘኪሩ ይውዕል ኣሎ።

ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ቱሪዝም ፍሉይ ዝገብሮ፡ ተጻብኦታት ጸላእቲ ኣምኪንና ንዝበረኸ ልምዓትን መኸተን ኣብ እንምርሸሉን ዞባውን ኣህጉራውን ዲፕሎማስያዊ ገስጋስና ብጽፈትን ፍጥነትን ኣብ እነሳልጠሉን ዘሎና መድረኽ ኰይና ነብዕላ ብምህላውና’ዩ።
ጽላት ቱሪዝም ብዝውንኖ ብዝሐ-መዳያዊ ባህሪ (multi-dimensional nature) ምስ ዝተፈለለየ ኣምራት ልምዓትን ወፍሪን ክዛመድ ናይ ግድን’ዩ። ኣብዚ ናይ ሎምዘበን ቴማ፡ እዚ ‘ትኪ ኣልቦ ኢንዱስትሪ’ እናተባህለ ዝግለጽ ዘሎ ጽላት፡ ምስ ሓምላይ ወፍሪ ተኣሳሲሩ እንተመጸ እምበኣር ከም ዛዕባ ሓድሽ ኣይኰነን።

ከምቲ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ መጀመርያ ሰሙን ናይዚ ሒዝናዮ ዘሎና ወርሒ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝተቓነዐ ቀዳማይ ዋዕላ ክሊማ ኣፍሪቃ ዝገለጾ፡ ኩሉ-መዳያዊ ሳዕቤናቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸረረ ዝመጽእ ዘሎ ክሊማዊ ለውጢ፡ ሓደ ካብ ዓበይቲ ብድሆታት ኣህጉርና ኰይኑ፡ ንምምካቱ ሃገራት ኣፍሪቃ ጸጋታተን ኣኽቲተን ብምትሕብባርን ብምውህሃድን መፍትሒታት ከናድያ ከምዝግባእ ጻውዒት ዘየድልዮ መድረኻዊ ብድሆ’ዩ።

ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ፡ ሃናጺ ተራ ጽላት ቱሪዝም ኣብ ልምዓት ሃገር ርዱእ ኰይኑ፡ እዚ ጽላት ብግቡእ እንተዘይተመሓዲሩ ግና፡ ኣብ ባህልን ልምድን ሕብረተ-ሰባት፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጸጋታትን ኣከባብን ዘኸትሎ ኣዕናዊ ሳዕቤን ከምዘሎ ምፍላጥን ብምስትውዓል ምስራሕን ኣገዳሲ’ዩ። ቱሪዝማዊ ንጥፈታት ብሓላፍነታዊ ኣገባብ እንተዘይተታሒዞም፡ ዘይተደልየ ብከላ ባህርን ባህልን፡ ብርሰት ታሪኽን ቅርስን ከምዘኸትሉ፡ ካብ ተመክሮታት ዝተፈላለያ ሃገራት ምግንዛብ ይክኣል።

መንግስቲ ኤርትራ፡ ጽላት ቱሪዝም ውሑስን ሓላፍነታውን ረብሓ ወለዶታት ኣብ ግምት ዘእትወን ክኸውን ከምዝግባእ ኣብ ፖሊሲታቱ ብንጹር ኣስፊርዎ ኣሎ። እዚ ፖሊሲ’ዚ፡ ናይ ወለዶታት ሃብትን ውርሻን ዝኾኑ ጸጋታትን ብመንጽር ቍጠባዊ፡ ማሕበራውን ኣከባብያውን መዳያት፡ ረብሓ ህልውን መጻኢን ወለዶታት ብዘውሕስ ጥንቍቕን ሓላፍነታውን ኣገባብ ክንጥቀመሎም ዘማእዝን’ዩ።

ባሕሪናን ኣከባቢናን ከይብከልን ኣብኡ ዝሕቈፍ ስነ-ህይወታዊ ብዙሕነት ከይጕዳእን ምክትታልን ግብራዊ ስጕምቲ ምውሳድን ድማ ኣካል ጽላታዊ ፖሊሲና ብምዃኑ፡ ኩሎም ኣብዚ ጽላት ዝካየዱ ወፍሪታትን ንጥፈታታን በዚ መምርሒ’ዚ ክቕየዱ ግቡእ’ዩ።
ከም ህዝቢ ዘሎና ሕብረተሰባዊ ልምድታትን ክብርታትን፡ ንኻልኦት ሃገራት ኣርኣያ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ምስ እንውንኖም ተወሰኽቲ ባህርያውን ባህላውን ጸጋታት፡ ርግኣትን ጸጥታን ተደሚሩ፡ ንሃገርና ፍልይቲ ናይ ቱሪዝም መስሕብ ይገብራ። እዚ ብሉጽ ጸጋታት፡ ብብቑዕ፡ ተወዳዳርን ርትዓውን ኣገልግሎት ቱሪዝም ምስ ዝስነ ድማ ሸውሃት ኣህጉራውያን በጻሕቲ ከነዕግብን ተቛደስቲ ረብሓታት ናይዚ ጽላት ክንከውንን ከምእንኽእል ዘጠራጥር ኣይኰነን።

ኣብ ዝሓለፉ ውሑዳት ዓመታት፡ ስግኣት ለብዳ ኮቪድ 19’ን ንምግታኡ ዝተኣወጀ ቅጥዒታትን ኣብ ሓፈሻዊ ንጥፈታት ናይዚ ጽላት ዝፈጠሮ ብድሆ ኣብ ቦታኡ እናሃለወ፡ ዘሎና ጸጋታት ብምጕስጓስ፡ ቅኑዕ ምስሊ ሃገርን ህዝብን ንበጻሕትን ኣውፈርትን ናይ ምልላይ መደባት ምስ ዝምልከተን ኣካላት መንግስቲ ተወሃሂድካ ምዕያይ መድረኽ ዝጠልቦ፡ ይጽንሓለይ ዘይበሃሎ ዕዮ-ገዛና ክኸውን ይግባእ።

ኣብ መደምደምታ፡ ኩሎም ኣብዚ ጽላት ዝነጥፉ ትካላት መንግስትን ብሕትን፡ ጽላት ቱሪዝም ንዘላቕነት ቍጠባዊ ልምዓት ሃገርና ዝግባእ ተርኡ ንኽጻወት ብሓባር ክጽዕቱ፡ ክመራመሩን ክበላሓቱን ሚኒስትሪ ቱሪዝም በዚ ኣጋጣሚ’ዚ የዘኻኽር።

ነባሪ ዝኽሪ ንጀጋኑ ሰማእታትና!
ዓወት ንሓፋሽ!
ሚኒስትሪ ቱሪዝም
መስከረም 2023

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More