Business is booming.

ዓበይቲ ፍጻመታት ስርሒት ፈንቅል

ዒላማ ስርሒት

– ካብ እግሪ ኣጻድፍ ሰሜናዊ ባሕሪ ክሳብ ገምገም ባሕሪ ዝዝርጋሕ ኣስታት 100 ኪ.ሜ. ዝንውሓቱ ዕርድታት ኣፍሪስካ ኣብ ምብራቓዊ ግንባር ዝነበረ ሰራዊት ኣኽቢብካ ብምድምሳስ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ምቁጽጻር።

ዓቕሚን ዕጥቂን ጸላኢ

– ሰብኣዊ ዓቕሚ ኣስታት 3000 ዝኸውን ሓይሊ ባሕሪ ደሚርካ 25,000

– 150 ዝተፈላለያ ዓይነት ታንክታት፡ 70 ከበድቲ መዳፍዕ፡ ልዕሊ 100 ረሻሻት፡ ብብዝሒ ጸረ-ታንክ ሚሳይላት

-ብ7 ስኳድሮን ዝቘማ፡ 30 ዓበይቲን ንኣሽቱን መራኽብ ውግእ

– ደገፍ ሓይሊ ኣየር ካብ ቀረባ ርሕቀት (ኣስመራ)

ንስርሒት ፈንቅል ዝተሰለፈ ዓቕሚን ኣጽዋርን ህ.ሰ.

– ዓቕሚ ሰብ = 13,500

– ብዝሒ ኣሃዱታት = ካብ ክፍላተሰራዊት 85፣ 70፣ 61፣ 96፣ 74 ዝተዋጽኣ 9 ኣጋር ብርጌዳትን 3 መካናይዝድ ብርጌዳትን 10 ፈጣናት ጀላቡን ዝዓጠቐ ሓይሊ ባሕሪ

– ኣጽዋር = 45 ታንክታት 100 ሚ.ሜ.፡ 31 ከበድቲ መዳፍዕን (130፡ 122፡ 85 ሚ.ሜ.) 4 ቢ.ኤም 21 ወንጫፊ ሮኬት፡ ልዕሊ 20 ጸረ-ነፈርቲን ኣጋርን ረሻሻት፣ ጸረ-ታንክ ሚሳይላት

ውጥን መጥቃዕቲ

1ይ ኣንፈት መጥቃዕቲ፦

– ኣብ ከባቢ መንተብለ ዝነበረ ቀዳማይ መከላኸሊ መስመር ጸላኢ ኣፍሪስካ፡ ኣብ ኣፍግርግር፡ ስራቕን ማራትን ዝነበረ ዕርድታት ጸላኢ ብምድምሳስ፡ ናብ ጽርግያ ሸባሕ ጋሕቴላይ ምግስጋስ፣

– ናብ ኣጻድፍ ሰሜናዊ ባሕሪ ብምሕኳር፡ በዚ ኣንፈት’ዚ ከምጽእ ዝኽእል ረዳት ንምዕጋት ኣብ የማነ- ጸጋም ክሳድ ጸሓፍላምን ደብረመዓርን መከላኸሊ መስመር ምሓዝ፣

2ይ ኣንፈት መጥቃዕቲ፦

– ብሩባ ኣብሓን ብዘይተኹሲ ሰሊዂካ ብምሕላፍ፡ ንስትራተጂያዊ ታባ ከንቲባይ ብድሕሪት ኣጥቂዕካ ብምቁጽጻር ንቕድሚት ምግስጋስ፣

– ኣብ ከባቢ ፍግረትን ኡምሽኮርን ዝነበረ ጽኑዕ ዕርድታት ጸላኢ ብምድምሳስ፡ ብኽልተ ኣንፈት ንመዓስከር ዓዲ ዕለ መምርያ 6ይ ክፍለጦርን ምቁጽጻር፣ ንጋሕቴላይ ብምውርዋር፡ ጽርግያ ኣስመራ ባጽዕ ምብታኽ፣

– ብድሕሪ’ዚ ታባታት ሰባርጉማ ሒዝካ ደንጎሎ ኣጥቂዕካ ምቁጽጻር፣

3ይ ኣንፈት መጥቃዕቲ፦

– ካብ ማይ ኣዋልድ ተበጊስካ፡ ካብ ድግድግታ ክሳብ እምበረሚ ገማግም ባሕሪ ዝተዘርግሐ ዕርድታት ጸላኢ ብምድምሳስ ንከተማ ባጽዕ ምግስጋስ፣

4ይ ኣንፈት መጥቃዕቲ፦

– ብፈጣናት ጀላባ ካብ ማርሳ ኢብራሂም ተበጊስካ፡ ኣብ ከባቢ ወደብ ባጽዕ ዝነበራ መራኽብ ጸላኢ ምጥቃዕ፣

– ደቡብ ካብ ባጽዕ ካብ ከባቢ ኢንገል ብምብጋስ፡ ካብ ዓሰብ ብመራኽብ ክመጽእ ዝኽእል ረዳት ምጥቃዕ፣

ግጥም 08/02/1990

– 7 ለካቲት ኣጋ-ምሸት፡ መሬት ዓይኒ ምስሓዘ፡ 3 ብርጌዳት ናይ ክ/ሰ 85 ምስ ሓደ ብርጌድ ናይ ክ/ሰ 70 ካብ ሩባ ቅንጻል ተበጊሰን፡ ብሩባ ኣብሐን ብስቱር ሰሊዀን፡ ንስትራተጂያዊ ታባ ከንቲባይ ተቘጻጺረን፣

– ኣሃዱታት ክ/ሰ 85፡ ኣብ ከባቢ ፍግረትን ኡምሹኮርን ዝነበረ ዕርድታት ጸላኢ ደምሲሰን፡ ንቕድሚት ብምግስጋስ፡ ንመአዘዚ ቦታ 6ይ ክፍለጦር ዓዲ ዕለ ኣጥቂዐን፡ ሰዓት 3:00 ናይ ለይቲ ተቘጻጸርኦ።

– ኣሃዱታት ክ/ሰ 61፡ ኣብ መንተብለ ውግእ ጀሚረን፡ ኣብ ኣፍግርግርን ከባቢኡን ዝነበረ ዕርድታት ጸላኢ ብምፍራስ፡ ኣብ ማራት ዝነበረ መአዘዚ ቦታ ተቑጻጺረን ናብ ክሳድ ጽሓፍላምን ደብረማዕርን ደይበን ብሰሜናዊ ባሕሪ ክወርድ ዝኽእል ሓይሊ ጸላኢ ክዓግታሉ ዝኽእላ ቦታታት ተቖጻጺረን፣

– ገለ ክፋል ኣሃዱታት ክ/ሰ 61፡ መስመር ሸባሕ ጋሕቴላይ ሒዘን ንቕድሚ ብምግስጋስ፡ ምስ ኣሃዱታት ክ/ሰ 85 ተኣሳሲረን ኣብ መትከል ኣቤት ዝጸንሐ መዓስከር ደምሲሰን ናብ ጋሕቴላይ ኣምረኢሐን፣

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More